داروخانه های موجود در جزیره کیش

داروخانه بیمارستان کیش

آدرس: ششصد دستگاه - بيمارستان كيش (شبانه روزی)

تلفن: 4459400